Spis treści

logo 1                                                                            logo 2

 

1 9 6 6 - 2 0 0 6

4 0 lat

Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej
w Jarosławiu

 

 

 1
mgr Lucyna Paulo – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu.

Pomysł wydania niniejszej publikacji zrodził się w trakcie przygotowań do obchodów jubileuszu 40-lecia powstania poradni. To już 40 lat....
Jest to dużo i mało. Dużo bo nasza poradnia była jedną spośród 173 funkcjonujących już od 1966 roku, roku w którym polskie poradnictwo psychologiczne zaczynało funkcjonować w ujednoliconej formie. Mało bo cóż to jest mieć 40 lat – jeszcze tak wiele jest do zrobienia. Prezentowane wydanie pozwoliło nam wspomnieć o naszych korzeniach i tradycjach, a także o tym, jak zmieniamy się w czasie. Te zmiany były stopniowe i postępują cały czas.
Istniejemy dostatecznie długo, aby mieć własną historię, legendę i własne pokolenia, mieć własny klimat i atmosferę współpracy. Wydaniem tym staramy się pokazać dynamizm poradni, stałe doskonalenie i dostosowywanie form pracy do potrzeb i oczekiwań klientów. Nasze działania już dawno wykroczyły poza diagnozę zdolności i możliwości dziecka. Dzisiaj dotyczą także uczuć, doświadczeń, przeżywania i funkcjonowania w systemie rodzinnym, szkolnym i społecznym. Taki systemowy sposób myślenia i postrzegania klienta jest bardziej użyteczny i obecny w różnych obszarach naszego działania.
Wytycza także potrzebę naszego stałego doskonalenia i trenowania siebie w umiejętności rozumienia i pomagania innym. Naszą misję staramy się spełniać najlepiej jak potrafimy.
Z okazji Jubileuszu, składam serdeczne gratulacje i podziękowania wszystkim obecnym i byłym pracownikom poradni. Szczególne podziękowania składam przyjaciołom i sympatykom poradni, którzy zawsze rozumieją jej potrzeby wynikające ze specjalnej roli jaką pełni w systemie edukacji i lokalnej społeczności.

1podpis

 

Edukacja dzieci i młodzieży jest procesem bardzo złożonym, bowiem równolegle z realizacją treści dydaktycznych wprowadzane są określone elementy wzbogacające osobowość młodego człowieka, które wypełniają treści wychowawcze.
Człowiek to specyficzna konstelacja psychoosobowa, dlatego też priorytetowe znaczenie w kolejnych etapach jego życia zajmuje okres przedszkolny, wczesno-szkolny i szkolny. To w tym okresie realizowany jest intensywny proces wyposażania uczniów w określoną wiedzę, wykształcania ich zainteresowań oraz rozwijania uzdolnień manualnych i intelektualnych.

2

dr hab. Roman Fedan – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu.

Szkoła jako instytucja edukacyjna, realizująca systemowy program kształcenia i wychowania na różnych etapach wiekowych, napotyka liczne bariery, które kumulują się w percepcyjnej chłonności wiedzy przez niejednokrotnie liczną grupę jej uczniów. Zidentyfikowanie w odpowiednim czasie wad wrodzonych u uczniów to podstawowe i bardzo ważne zadanie opiekuńcze szkoły, a zwłaszcza nauczycieli przedszkoli i okresu wczesnoszkolnego. I tu – naprzeciw oczekiwaniom szkoły i domu rodzinnego ucznia wychodzą propozycje ofert diagnostycznych i zapobiegawczych instytucji specjalistycznej z tego zakresu, jaką jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu. Ta specyficzna placówka w strukturze systemu oświaty jest niezbędnym i oczekiwanym sojusznikiem szkoły i środowiska rodzinnego ucznia, gdyż diagnozując i korygując szeroki wachlarz defektów psychologicznych dzieci, pozwala im na szybkie dostosowanie się do standardów społeczności szkolnej.
Wysokie kwalifikacje merytoryczne i specjalistyczne pracującej kadry oraz takt, umiar i zawodowy autorytet byłego i aktualnego dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu, nie tylko kreują pozycyjność tej placówki w środowisku oświatowym, lecz także realizują oczekiwania uczniów i rodziców w zakresie skuteczności profesjonalnie oferowanych usług.
Mam osobistą refleksję z kilkunastoletniego okresu współpracy z Poradnią, która w podobnym stylu zaznaczała wówczas także swoją skuteczną obecność w obszarze służenia uczniom i ich rodzicom.
Z głęboką atencją odnoszę się do wypracowanych osiągnięć w dniu jubileuszu z jednoczesną nadzieją, że ten jubileusz jest równocześnie wyzwaniem do nowych, rosnących oczekiwań dla kreatywnej Pani dyrektor i jej znakomitego zespołu.

2podpis